Artysta.pl na Facebooku

Regulamin świadczenia usług w serwisie artysta.pl

I. postanowienia ogólne oraz podstawowe definicje

  § 1.
  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.artysta.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
  § 2.
  Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom komunikowanie się, zamieszczanie własnych treści, w szczególności treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników. Szczegółowy zakres usług dostępnych w Serwisie reguluje rozdział II niniejszego Regulaminu.
  § 3.
  Właścicielem Serwisu jest Artnetwork Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2B/25, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336547, NIP 9452130964, REGON 121008077, zwany dalej „Usługodawcą”.
  § 4.
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • 1) utworze – należy przez to rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia;
 • 2) koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym, umożliwiający w szczególności kontaktowanie się z innymi Użytkownikami, zamieszczanie własnych treści oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników;
 • 3) koncie firmowym – należy przez to rozumieć płatne konto Użytkownika komercyjnego, które umożliwia zamieszczanie treści o przeznaczeniu reklamowym i promocyjnym;
 • 4) Użytkowniku – należy przez to rozumieć Użytkownika niekomercyjnego lub Użytkownika komercyjnego;
 • 5) Użytkowniku niekomercyjnym – należy przez to rozumieć osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, która dokonała rejestracji konta;
 • 6) Użytkowniku komercyjnym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę albo organizację typu non-profit, która dokonała rejestracji konta firmowego;
 • 7) profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć informacje oraz utwory udostępnione przez Użytkowników, widoczne dla innych Użytkowników oraz dla osób niezarejestrowanych w Serwisie.

II. Zakres usług oraz warunki ich świadczenia

  § 5.
  W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Użytkownikowi niekomercyjnemu:
 • 1) zalogowanie się w Serwisie;
 • 2) wysyłanie oraz odbieranie wiadomości od Użytkowników oraz Usługodawcy,
 • 3) tworzenie profilu Użytkownika i umieszczanie w nim dowolnych informacji, w szczególności danych osobowych, opisu profilu, symboli graficznych oraz fotografii, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1;
 • 4) zamieszczanie w profilu Użytkownika utworów ustalonych w postaci:
  • a) tekstowej;
  • b) pliku muzycznego;
  • c) pliku graficznego;
  • d) pliku wideo.
 • 5) obserwowanie profili Użytkowników.
  § 6.
 • 1. W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Użytkownikowi komercyjnemu, za opłatą, korzystanie z funkcji Serwisu, o których mowa w § 5, a ponadto:
  • 1) informuje Użytkownika komercyjnego o kończącym się abonamencie w terminie ….. dni przed upływem jego ważności,
  • 2) umożliwia Użytkownikowi komercyjnemu umieszczanie treści promujących prowadzoną przez niego działalność związaną z kulturą, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  • 3) umożliwia Użytkownikowi komercyjnemu korzystanie ze zautomatyzowanego sposobu wystawiania faktur VAT.
 • 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z funkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przekazanie Usługodawcy wszelkich danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące do wystawienia faktury.
 • 3. Wysokość opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika komercyjnego określa Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
  § 7.
  Profile Użytkowników są ogólnodostępne i mogą być przeglądane przez użytkowników sieci Internet niezarejestrowanych w Serwisie.

III. Zasady uczestnictwa w serwisie

  § 8.
 • 1. Do korzystania z Serwisu wymagana jest rejestracja konta.
 • 2. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem przez Usługodawcę i Użytkownika niekomercyjnego umowy o świadczenie usług określonych w rozdziale § 5 niniejszego Regulaminu.
 • 3. Rejestracja konta firmowego jest równoznaczna z zawarciem przez Usługodawcę i Użytkownika komercyjnego umowy o świadczenie usług określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 • 4. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta lub konta firmowego są:
  • 1) wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności pól obowiązkowych oznaczonych symbolem ″*″, w których należy podać:
   • a) adres poczty elektronicznej;
   • b) nazwę konta lub konta firmowego, która będzie służyć do identyfikacji Użytkownika w Serwisie (login);
   • c) hasło dostępowe do konta,
  • 2) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
  • 3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji, w celach związanych ze świadczonymi usługami,
  • 4) dokonanie aktywacji konta poprzez otwarcie łącza (link aktywacyjny) wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
  § 9.
 • 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • 1) treści naruszających prawa autorskie do utworów;
  • 2) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  • 3) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • 4) treści noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • 5) treści naruszających inne prawa osób trzecich;
  • 6) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi;
  • 7) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu – z wyłączeniem treści, o których mowa § 6 ust.1 pkt 2.
 • 2. Usługodawca ma prawo usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika jeżeli naruszają one postanowienia ust. 1.
  § 10.
  Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu są następujące:
 • 1) komputer PC z procesorem klasy Pentium 200 Mhz, pamięcią operacyjną 32 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
 • 2) komputer Mac z procesorem klasy Intel 867 Mhz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym MAC OS X oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

  § 11.
  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału, a także zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  § 12.
 • 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej.
 • 2. Użytkownik komercyjny, który wyrazi wolę korzystania z usługi określonej w § 6 ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest podać do wiadomości Usługodawcy wszelkie dane potrzebne do realizacji usługi, w szczególności firmę pod którą działa, siedzibę oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 • 3. Dane osobowe zamieszczone dobrowolnie, w sposób określony w § 5 pkt 3 niniejszego regulaminu są jawne dla innych Użytkowników, a także dla osób niezarejestrowanych w Serwisie.
 • 4. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika. Nie powoduje to rozwiązania umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie.
  § 13.
  Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji jest Usługodawca.
  § 14.
 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
 • 2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 4, usunięcie danych osobowych ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
  § 15.
 • 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, dane osobowe znajdujące się w zbiorze danych osobowych zarządzanym przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi usługami.
 • 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenia odpowiedniego okna w formularzu rejestracji. Zgoda ma charakter odwoływalny.

V. Prawa autorskie

  § 16.
 • 1. Zamieszczając w Serwisie utwór Użytkownik oświadcza, iż posiada do niego wszelkie prawa, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie.
 • 2. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zamieszczonych utworów, na następujących polach eksploatacji:
  • 1) wprowadzanie do pamięci komputera,
  • 2) umieszczanie w sieciach komputerowych, w tym w Internecie,
  • 3) publiczne wykonywanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie,
  • 4) utrwalanie i zwielokrotnianie,
  • 5) rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Serwisu.

VI. Opłaty

  § 17.
 • 1. Korzystanie z konta firmowego jest odpłatne.
 • 2. Wysokość opłat określa Cennik, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 • 3. Uiszczanie opłat następuje przelewem na numer konta wskazany w Serwisie, a także za pośrednictwem serwisu Płatności.pl.

VII. Odpowiedzialność

  § 18.
  W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • 1) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy;
 • 2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
 • 3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;
 • 4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
 • 5) szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy;
 • 6) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  § 19.
  Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. postępowanie reklamacyjne

  § 20.
 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w rozdziale II niniejszego Regulaminu, Użytkownik może składać osobiście, pisemnie na adres Usługodawcy, lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 • 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.
 • 3. Ustosunkowanie się zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta lub konta firmowego, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

IX. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

  § 21.
  Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi określonej w niniejszym Regulaminie, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyn, w terminie 10 dni od jej zawarcia.
  § 22.
 • 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług zawartej przez Usługodawcę i Użytkownika niekomercyjnego może nastąpić:
  • 1) w każdej chwili, poprzez oświadczenie Użytkownika niekomercyjnego albo
  • 2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie Usługodawcy.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik niekomercyjny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.
 • 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług zawartej przez Usługodawcę i Użytkownika komercyjnego może nastąpić poprzez oświadczenie każdej ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik komercyjny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.
 • 5. W przypadku określonym w ust. 4, opłaty uiszczone w sposób określony w rozdziale VI niniejszego Regulaminu nie podlegają zwrotowi.

X. Zmiany regulaminu

  § 23.
 • 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
 • 2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem się na konto lub konto firmowe, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 • 3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 2.
 • 4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.
 • 5. Brak akceptacji zmian równoznaczny jest z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

  § 25.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2011 r.
Promowane miejsca
Meskalina
Meskalina
Tu songwriterzy czarują publiczność, jazzmani przypominają o dekadach dekadencji, a laptopowi...

wielkopolskie / Poznań

Old Timers Garage
Old Timers Garage
Klub prezentujący koncerty na żywo i na najwyższym poziomie. Utrzymany w klimacie...

śląskie / Katowice

Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek PLECIUGA jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje...

zachodniopomorskie / Szczecin

Zbiornik Kultury
Zbiornik Kultury
Młoda kultura potrzebuje przestrzeni. Zanim zdefiniują się hierarchie, zanim usankcjonują się...

małopolskie / Kraków

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia oferująca szeroki repertuar, zarówno w wykonaniu własnego zespołu jak i gości z...

dolnośląskie / Wrocław